About Me

Tahukah lagu yang kau suka

Tahukah bintang yang kau sapa

Tahukah rumah yang kau tuju

Itu Aku.....